Smluvní ujednání a podmínky upravující užívání služeb poskytovaných Chatujme.cz

1. Úvod.

2. Uživatelské účty.

3. Práva a povinnosti smluvních stran.

4. Autorská práva.

5. Závěrečná ustanovení 1

1. Úvod

    1.1. Internetový portál Chatujme.cz (dále jen „Chatujme.cz “) dostupný z webové adresy https://chatujme.cz, díky němuž mohou zaregistrovaní a přihlášení uživatelé (dále jen „Uživatelé “) plně využívat služeb poskytujících Chatujme.cz (Rozepsány v odstavci 1.2), za uvedených podmínek upravující užívání služeb (dále jen „ Podmínky“).

    1.2. Služby bezplatné poskytované Chatujme.cz pro uživatele:

       1.2.1. Veřejný profil s informacemi vloženými uživatelem, osobní fotogalerie a vlastní zeď. Veřejný profil dále nabízí individuální nastavení barevného podkladu a barvy textu.

       1.2.2. Propojení účtu Chatujme.cz s Facebook účtem a účtem MojeID.

       1.2.3. Vzkazník – pro přijímání a odesílání vzkazů dalším uživatelům.

       1.2.4. Chatovací místnosti různých kategorií. Možnost spravování místností a možnost vytváření vlastních místností. Chatovací místnost dále nabízí společný chat na chatovací zeď nebo soukromí chat (šeptání), individuální nastavení zobrazeného chatovacího okna, nastavení smajlíků.

       1.2.5. Diskuzní fóra

       1.2.6. Rádio Chatujme.cz dostupné z webové adresy https://radio.chatujme.cz

       1.2.7. Přístup ke službám z mobilních zařízení.

2. Uživatelské účty

    2.1. Uživatel mající zájem o služby nabízené Chatujme.cz je povinen si vytvořit uživatelský účet a souhlasit s podmínkami. Uživatel registrací také uděluje Chatujme.cz svůj souhlas s použitím fotografií a veřejných informací pro nekomerční účely – například pro indexování vyhledávacími servery.

    2.2. Uživatelé se mohou přihlásit i pomocí sociální sítě Facebook. Toto přihlášení obnáší udělení souhlasu s použitím základních informací, posílání emailů a publikování na zeď  (Více v sekci Zásady ochrany soukromí a osobních údajů ).

    2.3. Chatujme.cz nenese zodpovědnost za smazání nebo zablokování profilu, které porušuje práva a povinnosti uživatelů nebo je neaktivní více než 6 měsíců.

       2.3.1. Smazáním profilu je myšleno vymazání přezdívky, veškerých informací a fotografií. V případě smazání profilu už uživatel nemá nárok na svou předchozí přezdívku, pokud ji už někdo jiný využívá.

       2.3.2. Zablokováním profilu je myšlen buď trvalé zablokování za velmi hrubé nebo opakující se porušení práv a povinností uživatelů nebo časově vymezená blokace.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

    3.1. Chatujme.cz se zavazuje, že údaje zadané Uživatelem při vytváření uživatelského účtu neposkytne třetím osobám. S výjimkou zákonné povinnosti tyto údaje poskytnout orgánům státní moci.

    3.2. Chatujme.cz šifruje veškerá hesla zadaná uživatelem. Důrazně varujeme, vaše hesla nikomu nesdělujte ani nepište. Za případné zneužití dat Vašeho profilu pak neneseme odpovědnost.

    3.3. Chatujme.cz nabízí možnost skrytí údajů zadaných uživatelem.

    3.4. Chatujme.cz neověřuje pravdivost zadaných údajů uživatelů. S výjimkou profilových fotek, které se podrobují administrátorskému ověřování.

    3.5. Chatujme.cz má právo zamítnout profilovou fotografii z důvodů:

        3.5.1. Propagující pedofilii, zoofilii, nekrofilii, incest, rasismus, obchod s lidmi, sexuální kontext

        3.5.2. Špatné osvětlené nebo jinak znehodnocené fotografie

        3.5.3. Uměle vytvořené fotografie

        3.5.4. Zneužití cizí identity

        3.5.5. Špatná viditelnost obličeje uživatele

    3.6. Chatujme.cz uchovává údaje po 6 měsíců. Po této době jsou data ze serveru zcela odstraněny.

    3.7. Chatujme.cz má právo smazat profil a s tím i veškeré údaje a fotografie, při neaktivitě vyšší než 6 měsíců nebo při porušení podmínek Chatujme.cz.

    3.8. Chatujme.cz, jeho majitel a provozovatel nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony. Uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko-právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí, i pokud poruší pravidla nebo zákony vůči Chatujme.cz.

    3.9. Každý uživatel, který poskytuje Chatujme.cz svoje osobní údaje v rámci služby Chatujme.cz, uděluje tímto svůj výslovný souhlas v souladu s úst. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a citlivých osobních údajů.

    3.10. Uživatel poskytuje Chatujme.cz osobní údaje za účelem provozování Služby Chatujme.cz. Uživatel souhlasí se skutečností, že uživatelem poskytnuté osobní údaje budou v rámci Služby Chatujme.cz zveřejněny a zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel na dobu neurčitou a tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou emailem na podporu služby Chatujme.cz (podpora@chatujme.cz).

    3.11. Uživatel má povinnost se chovat v souladu s platnou listinou práv a svobod. Zároveň má povinnost se chovat v souladu s interními pravidly služby Chatujme.cz a slušnými mravy a zvyky. Uživatel má povinnost nahlásit případné chyby služby. Za žádných okolností je nesmí využívat pro svůj prospěch.

    3.12. V případě, že si je uživatel vědom porušení pravidel nebo licenčních podmínek v jakémkoliv bodu sebe nebo jiného uživatele je povinen tuto skutečnost ohlásit.

4. Autorská práva

    4.1. V případě, je-li uživatelem zveřejněným obsahem či součástí veřejně dodávaného obsahu uživatele autorské dílo, Uživatel souhlasí s jeho šířením prostřednictvím sítě Internet. Veškeré šíření autorských děl uživateli podléhá souhlasu jejich autorů a nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto podmínek. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za překročení takovýchto práv a za takovýto obsah zodpovídá uživatel, který tento obsah síří.

    4.2. Chatujme.cz nenese odpovědnost za případné vzniklé škody uživateli.

    4.3. Uživatel nenabývá žádných práv duševního vlastnictví k poskytovaným službám ani k obsahu, ke kterému přistupuje.

    4.4. Obsah Chatujme.cz nemůže uživatel používat, pokud nezíská svolení Provozovatele. Tyto podmínky neudělují uživatelovi právo používat žádné značky, texty,loga ani jiné materiály patřící nebo používaná Chatujme.cz.

5. Závěrečná ustanovení

    5.1. Chatujme.cz nenese odpovědnost za níže vypsané vzniklé skutečnosti:

       5.1.1. Nefunkčnost, nedostupnost či špatná dostupnost služeb Chatujme.cz

       5.1.2. Ztráta nebo poškození dat uživatele

       5.1.3. Únik informací o uživateli

       5.1.4. Jakýkoliv jiný následek používání služeb Chatujme.cz

    5.2. Chatujme.cz si vyhrazuje právo vymazat údaje uživatele bez předchozího upozornění, zamezení přístupu nebo jiné omezení využívání služeb.

    5.3. Chatujme.cz si vyhrazuje právo kontrolovat duplicitu účtů, nepravost uvedených údajů (profilové fotografie), podvodné jednání, používání účtů pro spam, či jiné obtěžování uživatelů, rozpor s pravidly, napodobeniny jiných účtů za účelem poškození dobrého jména jiného uživatele.

    5.4. Chatujme.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.

Toto smluvní ujednání a podmínky upravující užívání služeb poskytovaných Chatujme.cz nabývají platnosti a účinnosti k datu 15. 7. 2015. Při jakémkoliv nesouhlasu s ustanovenými podmínkami, přestaňte neprodleně využívat služeb Chatujme.cz.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.